Granath Förvaltning AB är personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra hyresgästers och bostadssökandes integritet och eftersträvar en hög nivå i vårat dataskydd. I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter som lagras samt hyresgästens
rättigheter.

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?
•För att kunna fullfölja hyresavtalet.
•För att vi har ett berättigat intresse.
•Vi samlar in uppgifter för hyresgäster och bostadssökande.

Vilka uppgifter registrerar vi?
•För hyresgäster: namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, antal familjemedlemmar, telefonnummer, mailadress, inkomst, arbetsgivare, ärenden, betalningar, betalningsförsummelser samt störningsärenden.
•För bostadssökande: namn, personnummer, adress, antal familjemedlemmar, inkomst samt arbetsgivare.
•Före hyresavtals tecknande erhåller vi: kreditupplysning, anställningsavtal samt lönebesked.
•Inga uppgifter om så kallad känslig information registreras.

Hur länge sparar vi uppgifter?
•För hyresgäster sparar vi uppgifter i två år efter avtalets utgång och fullgjorda förpliktelser.
•Uppgifter inför avtalstecknandet förstörs omedelbart och registreras inte.
•Störningsärenden raderas efter 2 år.
•Uppgifter om bostadssökande sparas så länge den sökande är aktiv, det vill säga
loggar in minst var tredje månad på ”Mina sidor”. Om den sökande är inaktiv i 100 dagar blir den sökandes konto inaktivt och sex månader därefter raderas samtliga uppgifter om den sökande.

Uppgifter till tredje man.
För att kunna föra effektiva register kan vi samarbeta med tredje man som i relevanta fall också kan föra ovannämnda uppgifter. Vi har genom avtal säkerställt hanteringen av sådan registrering.

Ansvar för dig som finns i våra register
För att vi ska kunna ha uppdaterade register är det viktigt att du kontaktar oss om det sker förändringar i dina uppgifter du lämnat till oss, till exempel om du byter mailadress, telefonnummer eller bostadsadress.

Rättigheter för dig som finns i våra register
•Du har rätt till utdrag ur våra register.
•Du har rätt att få dina uppgifter raderade.
•Du har rätt till dataportalitet.

Kontaktperson
Om du har frågor ber vi dig kontakta Ann-Mari Nilsson på mailto:annmari@h31.se alternativt 042-21 77 40.